VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj elektronických kníh na internetovej stránke cestujauzivaj.sk

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom JK Universal Consulting s.r.o., so sídlom Ľudovíta Štúra 2045/7-8, Dolný Kubín, 026 01, IČO 51261341, DIČ 2120647870,  v zastúpení Ing. Jaroslav Koutný- konateľ (ďalej len “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho cestujauzivaj.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “Kupujúci”), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
 2. Za tovar sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok považujú elektronické knihy ponúkané Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho cestujauzivaj.sk
 3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
 4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa e-booku ponúkanej Predávajúcim na predaj na internetovej stránke Predávajúceho cestujauzivaj.sk, uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Spôsob objednania knihy a uzavretie kúpnej zmluvy
 1. Kupujúci si knihu vyberá prehliadaním ponuky e-book na internetovej stránke Predávajúceho cestujauzivaj.sk
 2. Pre objednanie knihy je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu „Kúpiť e-book a následne vyplniť elektronický objednávkový formulár zobrazený na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “zaväzná objednávka”) spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, emailový kontakt na Kupujúceho, názov knihy a objednané množstvo. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
 4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle email s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
 5. Predávajúci odošle na emailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke email s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len “akceptácia”), a to okamžite po doručení objednávky. Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním knihy môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný za objednaný e-book, ktorej objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu spôsobom podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
 2. Kúpna cena e-booku je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho cestujauzivaj.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena knihy uvedená na internetovej stránke Predávajúceho cestujauzivaj.sk je konečná. Predávajúci je platcom DPH.
 1. Kúpnu cenu hradí Kupujúci svojou kreditnou alebo debetnou kartou.
 2. Podmienky dodania e-booku , dodacia lehota
 1. E-book bude Kupujúcemu dodaný prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 24 hodín od zaplatenia celej kúpnej sumy kúpnej ceny objednaného e-booku.
 2. V prípade, že objednaný e-book nie je možné z akýchkoľvek dôvodov dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 3. Ak Predávajúci objednaný e-book nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie e-booku.
 1. Nedoručené zásielky a reklamácia
 1. V prípade, že Kupujúcemu nebude doručená ním objednaný a zaplatený e-book v lehote podľa bodu V. 1. týchto Všeobecných obchodných podmienok, je Predávajúci povinný na základe žiadosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu, zistiť dôvody nedoručenia a následky odstrániť k spokojnosti zákazníka, a to aj doručeníme-booku, a to najneskôr do 5 pracovných dní po tom, ako sa Predávajúci o probléme dozvedel.

 

VII. Vrátenie tovaru odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia e-booku.

VIII. Ostatné ustanovenia

 1. Kupujúci berie v plnom rozsahu na vedomie, že e-booky sú dielom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“) a ich obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom knihy kopírovať, šíriť, predávať, prenajímať, požičiavať, ani iným spôsobom distribuovať, ani umožniť užívanie kníh tretím osobám alebo iným spôsobom sprístupniť obsah alebo akúkoľvek časť obsahu e-booku tretím osobám, ani odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa autorských práv uvedené v obsahu knihy. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsahe-booku. Kupujúci nesmie vykonávať žiadne úkony, ktoré smerujú alebo ktorých výsledkom by bolo porušenie vyššie uvedených povinností Kupujúceho a zaväzuje sa, že nebude nabádať, napomáhať alebo akýmkoľvek spôsobom oprávňovať tretiu osobu, aby tak činila. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tohto bodu.
 2. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že zakúpením e-booku nedochádza k prevodu osobnostných ani majetkových práv autora knihy.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný e-book a tieto Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä email). Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), ulica, číslo domu, PSČ a názov obce (mesta), u podnikateľov IČO a DIČ (IČ DPH), emailová adresa prípadne telefónne číslo
 5. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem Kupujúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na vyššie uvedenú poštovú adresu Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v online režime na internetovej stránke Predávajúceho pred potvrdením zadaných údajov v Záväznej objednávke alebo zaslaním emailu Predávajúcemu.
 6. Predávajúci je viazaný svojou ponukou e-booku vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania e-booku Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v osobitnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie-booku.
 7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 8. Kupujúci si môže pri potvrdzovaní údajov v Záväznej objednávke, alebo registráciou zvoliť možnosť pravidelného doručovania informácií o ponukách, akciách a službách Predávajúceho a iných novinkách na internetovej stránke Predávajúceho cestujauzivaj.sk. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného emailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ. Kupujúci sa môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho so svojimi ďalšími otázkami a pripomienkami týkajúcimi sa ponuky alebo služieb Predávajúceho.
 9. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 10. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke cestujauzivaj.sk.
 11. Predávajúceho je možné kontaktovať na emaile cestujauzivaj@gmail.com, telefónne číslo: +421948671125
 12.  Kontakt na Predávajúceho: JK Universal Consulting s.r.o., so sídlom Ľudovíta Štúra 2045/7-8, Dolný Kubín, 026 01, IČO 51261341, DIČ 2120647870,  v zastúpení Ing. Jaroslav Koutný
 13. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13.12.2018.